صفحه نخست » درباره ما » اهداف سازمانی
اهداف سازمانی

هزاره سوم،عصر تجلی فرازین اراده و تبلور ارزش های حیات بشر است.
کار آفرینی مصداق به ظهور رساندن هر اندیشه نیکی است که چشم انداز آن پویایی ،تلاش،حرکت،سازندگی،رشدو توسعه و در نهایت توانستن خواستن هاست.تاسیس این شرکت نیز با رسالت کارآفرینی،تامین بخشی از منابع مورد نیاز عمران کشور و با شعار(کیفیت عالی.تولید انبوه .قیمت مناسب) به منظور توسعه بازار داخل و توفیق در امر صادرات صورت پذیرفته است .در این راستا برآورده نمودن نیازها و انتظارت مشتریان ،بهبود مداوم عملکرد ، تولید با دیدگاه و حداکثر نمودن بهره وری صنعتی؛ همواره از ارزشهای کلیدی مجموعه مدیریتی این واحد صنعتی بوده است .
از این رو استراژی این مجموعه صنعتی برای 5 سال آتی با در نظر گرفتن محورهای ذیل تدوین شده است:
1-حفظ و ارتقای سطح کیفیت محصولات مجتمع
2-افزایش سرانه تولید تا مرز پنج برابر و بهره وری بهینه منابع شرکت با تاکید بر ایجاد تنوع در محصولات
3-تاکید بر بروز نگه داشتن تکنولوژی تولید
4-توسعه صادرات محصولات مجتمع
5-تاکید بررقابتی نمودن قیمت محصولات مجتمع و حداکثر نمودن میزان رضایت مشتریان


Organizational purpose
Third Millennium is the high decision expression and formation of human life valves era.
Entrepreneurship is appearing of each good thought which its prospects are effort, motion, action, construction, growth, develop and ultimately ability for doing wills.
Establishing of this company got executed with Entrepreneurship and providing part of resources which are needed for country developing purposes and also with high quality, mass production and fair price slogan for increasing inside market and income achievement via export.
In this way, accepting the customers' needs and desires
Improving the turn over continually producing with open view and maximizing the industrial efficiency have been always part of main values of company managing team.
Therefore, tactics of this company for next five years has these main Principals:
Keeping and upgrading the quality level of company products.
Increasing per capita production up to five times and improving the resource efficiency with emphasizing on creating variety in products.
Emphasizing on keeping production technology up to date.
Developing export of the products.
Emphasizing on making the products price competitive and maximizing the amount of customers"desire.